Skip links

香港女童軍油尖旺分會成立40周年誌慶 頌親恩硬筆書法比賽

女童軍B組 季軍
陳婉榆 (5B)
女童軍A組 亞軍
周凱盈 (1A)
女童軍A組 最踴躍參與獎
西九龍第133女童軍隊